Bouppteckning

När en människa avlider behöver en bouppteckning eller en boutredning upprättas med en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning ska ske inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen är en rättshandling och den fastställer vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare, vilka tillgångar och skulder som finns i boet mm. Det är dödsbodelägarna som är solidariskt ansvariga för att förvalta och avveckla dödsboet.

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och andra kostnader som hör samman med dödsfallet kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan.

Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan och den skall göras inom två månader från dödsfallet. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras. Detsamma gäller om den döde hade stora skulder. Ett dödsbo kan också försättas i konkurs.

Alla människor har rätt till en värdig begravning, saknar dödsboet den ekonomiska möjligheten kan därför dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen för begravningen.

En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. Vi på Kungsbacka Familjejuridik är auktoriserade boutredare har god kännedom om lagstiftningen och upprättar bouppteckningar.

I vårt åtagande ingår att ta kontakt med folkbokföringen för släktutredning, banker och försäkringsbolag för kontroll av konton och vilka försäkringar som finns. En normal bouppteckning kostar 7.400 kronor men i mer tidskrävande boutredningar tillkommer en debitering på 1.250 kr/timma.

David Lundström

Auktoriserad Boutredare

Delägare

Elin Sandberg

Auktoriserad boutredare

Paralegal

Denice Öhlund

Jurist